Yavuz Sünger Aydınlatma Metni

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Yavuz Sünger Döşeme Malz. İnş. San. ve Tic. A. Ş. (bundan böyle YAVUZ SÜNGER olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

YAVUZ SÜNGER, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak YAVUZ SÜNGER hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Ünvanı

:

Yavuz Sünger Döşeme Malz. İnş. San. ve Tic. A. Ş.

Vergi Dairesi/No’su

:

Muhammed Karagüzel – 942 110 4033

Mersis No

:

0942110403300001

Adresi

:

Önder Mah. Koçak Cd. No:30 Siteler Altındağ/ ANKARA

Telefonu

:

(0312) 351 91 20 – 351 91 30

e-posta adresi

:

yavuzsunger@hotmail.com

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:

yavuzsunger@hs02.kep.tr3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

YAVUZ SÜNGER tarafından veri işlemeye konu edilen kişisel veriler aşağıdadır.

 • Kimlik Bilgisi: Ad soyadı, TC Kimlik No, Ehliyet/Ruhsat fotokopisi.

 • İletişim Bilgisi: GSM & ev telefon no, e-mail, kep adresi

 • Finansal Bilgi: Vergi kimlik bilgileri, IBAN No, Kredi Kartı Bilgileri

 • Müşteri İşlem Bilgisi: Müşteri seri no, vergi kimlik bilgileri, fatura, sevk irsaliyesi. 

 • Hukuki İşlem: İmza sirküleri, imza beyanı, imza, açık rıza ve aydınlatma metni, sözleşme.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kaydı,

 • Lokasyon Bilgisi: Adres.4- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, açık rızanın alınması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme kurulması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, doğrudan ilgili kişinin kendisinden sözlü ve yazılı olarak temin edilebileceği gibi, elektronik ortamlar yoluyla, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmekte ve otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

YAVUZ SÜNGER, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi.

 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 • Ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.6- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARI

6.1- Yurt İçi Aktarım

YAVUZ SÜNGER söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak ve ilgili kişilerin açık rızasını alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

YAVUZ SÜNGER, vergi kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankalararası Kart Merkezi,  gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, YAVUZ SÜNGER’in iştiraklerine, YAVUZ SÜNGER’in topluluk şirketlerine, hissedarlara, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 5.madde kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.6.2- Yurt Dışı Aktarım

YAVUZ SÜNGER, kişisel verileri, e-posta hizmetlerini (hotmail, gmail) yurt dışından alması sebebiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31.05.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararı ile Kanun’un 9 ncu maddesinde yer alan yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda iletişim faaliyetleri ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aktarmaktadır.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre YAVUZ SÜNGER’e başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile YAVUZ SÜNGER’e iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Yazılı olarak,

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden,

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,

 • Kişisel verisi işlenen kişi tarafından YAVUZ SÜNGER’e daha önce bildirilen ve YAVUZ SÜNGER’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” na, başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve YAVUZ SÜNGER tarafından oluşturulan kişisel verilerin korunması politikaları kapsamında kişisel verilerin korunması, saklanması ve imhasına ilişkin detaylı bilgilere http://www.yavuzsunger.com/ adresinden ulaşılabilir.

8- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İlgili yasal mevzuat ve/veya YAVUZ SÜNGER’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bilgilendirme Metninin en güncel haline http://www.yavuzsunger.com/ adresinden ulaşılabilecektir.YAVUZ SÜNGER’ in kişisel verilerimin işlenmesi, kullanılması ve korunması ile ilgili “Aydınlatma Metni” ni okudum.İlgili Kişinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: