Çerçeve ve Gizlilik Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu sözleşme Yavuz Sünger Döşeme Malz. İnş. San. ve Tic. A. Ş. (bundan böyle YAVUZ SÜNGER olarak ifade edilecektir) ile ………. ………… (bundan böyle ….. anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin taraflarından her biri ayrı ayrı “Taraflar” veya “Taraf” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmede Taraflar, ilişkinin niteliğine göre “Veri Sorumlusu” yahut “Veri İşleyen” sıfatına ve sorumluluğuna haiz olabilecektir.

 1. Taraflara İlişkin Bilgiler

  1. YAVUZ SÜNGER

Ünvanı

:

Yavuz Sünger Döşeme Malz. İnş. San. ve Tic. A. Ş.

Vergi Dairesi/No’su

:

Muhammed Karagüzel – 942 110 4033

Mersis No

:

0942110403300001

Adresi

:

Önder Mah. Koçak Cd. No:30 Siteler Altındağ/ ANKARA

Telefonu

:

(0312) 351 91 20 – 351 91 30

e-posta adresi

:

yavuzsunger@hotmail.com

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:

yavuzsunger@hs02.kep.tr

Ünvanı

:

Vergi Dairesi/No’su

:

Mernis Numarası

:

Adresi

:

Telefonu

:

e-posta adresi

:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:


  1. …………

 1. Amaç

İşbu sözleşme, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun) kapsamında taraflar arasında kişisel verilerin aktarımından kaynaklı hak ve sorumlulukları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

 1. Tanımlar

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel Veri: Gerçek kişiyi belirlemeye yarayan her türlü veriyi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanun’da tanımı yapılan özel nitelikteki kişisel verileri (gerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri, biyometrik ve genetik verileri)

Alıcı Taraf: Kişisel verilerin aktarıldığı tarafı tanımlar.

İşbu sözleşmede tanımı yapılmayan kanunda yer alan diğer ifadeler kanunda tanımı yapılan şekliyle anlaşılacaktır.

 1. Tarafların Yükümlülükleri

  1. Taraflar” kişisel verilerin aktarımı yahut paylaşılması aşamasında veri güvenliğine ilişkin kanunun emrettiği her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

  2. Taraflar”dan her biri “Kişisel Verilerin Korunması” hususunda ilgili mevzuatlar tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. Taraflar”ın her birinin kanundan kaynaklı hak ve sorumlulukları “Taraflar”ın personelini ve alt çalışanlarını da kapsar. “Taraflar”ın personelinden veya alt çalışanlarından kaynaklı doğabilecek tüm hak ihlallerinden ve doğabilecek zarar, ziyan ve cezalardan “Taraflar” sorumludur.

  4. İşbu sözleşmede kapsamında paylaşılan kişisel verileri “Taraflar”dan her biri üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  5. Taraflar” paylaştıkları kişisel verilerin kanuna uygun olarak elde edildiğini en baştan kabul beyan ve taahhüt eder.

  6. Kişisel verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesi durumunda “Taraflar” derhal karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür.

  7. Veri Sorumlusu olan tarafa ilgili kişilerden gelen talepler (kişisel verinin silinmesi, düzeltilmesi gibi) karşı “Taraf”ı da bağlar.

  8. Taraflar” arasında akdedilmiş bulunan ……… Sözleşmesinin sona ermesi halinde mevzuattan kaynaklı saklama halleri saklı kalmak üzere “Taraflar”dan Kişisel Veri Alıcısı olan taraf kanunda öngörülen usul ve esaslara göre kişisel verileri geri dönülemeyecek şekilde imha eder.

 1. Cezai Şart

İşbu sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden, sözleşme hükümlerinden kaynaklı sorumluluğun yerine getirilmemesinden dolayı “Taraflar”dan birinin adli veya idari yaptırıma uğraması, tazminat yahut idari para cezasına maruz kalması veya benzeri durumlar sebebiyle zarara uğraması halinde oluşacak zararlardan karşı taraf sorumludur.

 1. Tebligat Adresi

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler. Taraflar adreslerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği günü takip eden 7 gün içerisinde yazılı olarak veya kep adreslerine mail yoluyla ilgili değişikliği bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligat geçerli olacaktır.

 1. Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

İşbu sözleşme, sözleşmenin imza tarihi olan ……/…../…… tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 1. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme tarafları süresiz olarak bağlamaktadır.

 1. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 10 maddeden ve 3 sayfadan ibaret olup 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir.

……….

Yavuz Sünger Döşeme Malz. İnş. San. ve Tic. A. Ş.

Adına

Adına

İmza

İmza